Drama

Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp, materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmaları yer almaktadır. Isınma çalışmalarına hareket çalışmaları ile başlanabilir. Hareket çalışmaları çocukların kendi vücudunu tanımasına veya uzamsal farkındalık geliştirmesine yönelik oyunlardan oluşur. Bu süreç çocukların oyuna katılma isteğini artırır, çocukların birbirlerine ısınmalarını ve rahatlamalarını sağlar, çocukları doğaçlama yapmaya hazırlar. Canlandırma aşamasında, belirlenen kurallar içinde çocuklar özgürce oyun kurarlar. Bu aşamada öykü oluşturma, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden birine veya birkaçına birden yer verilebilir. Belirtilen tekniklerden hem canlandırma aşamasında hem de diğer aşamalarda yararlanılabilir.

Değerlendirme aşamasında, eğitimci tarafından yansıtma ve değerlendirme sorularıyla drama etkinliğinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Değerlendirmede çocuklardan süreç ile ilgili afiş hazırlamaları, resim yapmaları gibi farklı çalışmalar yapmaları da istenebilir.

Kaynaşma - Isınma Çalışmaları:

Selamlaşma: Çocuklara sınıfta serbestçe dolaşabilecekleri söylenir. Karşılarına çıkan arkadaşlarıyla ismini söyleyerek selamlaşması ve tokalaşması istenir. Daha sonra tokalaşma yerine birbirlerinin omzuna dokunarak, ayaklarını tutarak vb, başka yollardan selamlaşmaları sağlanır.

Pandomim:

Meslek tahmin etme: Çocuklardan daire olmaları istenir. Bir meslek taklidi yapacağınız söylenir. Çocuklardan biri doğru tahmin edene kadar devam edilir. (Benzer şekilde pandomime devam etmek isteyen çocuklar olursa izin verilir)

Doğaçlama ve Rol Yapma:

Sınıfa çocukların çeşitli roller üstlenmesine yardımcı olacak kostüm, şapka ve eşyalar getirilebilir. Örneğin, polis şapkası, bekçi şapkası, evrak çantası, önlük, gözlük, üniformalar, vb. Küçük gruplara ayrılan çocuklara bu malzemeler dağıtılarak her grubun kendisine gelen malzemeyi kullanan kişiyi canlandırması istenebilir.

Öykü Oluşturma:

Hikaye kartlarından faydalanarak ya da sözlü olarak çocuklardan bir öykü oluşturmaları istenebilir.

Siz bir cümle ile başlayıp, her çocuğun bu cümleye ilave yaparak sonunda bir öykü oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Sanat eğitiminin bu dört özelliği, okul öncesi sanat programının temelini oluşturur. Bu sıralanan özellikler birbiri ile bağlantılı olmasına karşın zaman zaman ağırlık birine ya da birkaçına verilebilir. 

Okul Öncesi Dönemde Dramanın Önemi

 Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği,

 İletişim becerilerinin gelişimi,

 Moral ve manevi değerlerin gelişimi,

 Kendini tanıma,

 Kendine güven duyma ve karar verme becerisi kazanma,

 Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazanma,

 İmgeleme gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme,

 Başkalarını anlama ve hissetme becerilerini geliştirme (empati kurma),

 Farklı olay ve olgularla ilgili deneyim kazanma,

 Problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bir bakış açısıyla inceleme,

 Kazanılan, değiştirilen ya da düzeltilen davranışlar hakkında bireye bilgi verme,

 Hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl başa çıkılacağını gösterme,

 İçinde yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlama,

 Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma,

 Bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörü ile bakabilmeyi sağlama.

Dramanın faydalarını şu şekilde ifade etmişlerdir:

1. Bireyde yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.

2. Bireyin zihinsel kapasitesini geliştirir.

3. Bireyin kendilik kavramının gelişimine katkıda bulunur.

4. Bireye bağımsız düşünme ve karar verme becerileri kazandırır.

5. Bireyin duygularının farkına varmasına ve bunları ifade edebilmesine yardımcı olur.

6. Bireyin iletişim becerilerinin gelişmesine olumlu katkılar sağlar.

7. Bireyin sosyal farkındalığının artmasını sağlar.

8. Bireyin empatik becerilerinin artmasına yardımcı olur.

9. Demokrasi eğitimine destek olur.

10. Grup içi süreçlerin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlar.

11. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin olumlu hâle gelmesini sağlar.

12. Öğrencinin genel performansının (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel) gelişmesine katkı sağlar.

13. Özel niteliklere sahip çocukların (zihinsel engelli, bedensel engelli, duygusal bozukluğu olan çocuklar)

eğitilmesinde önemli katkılar sağlar.

14. Tiyatro sanatına ilginin ve dikkatin geliştirilmesini sağlar.

15. Problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur.